AKTUALITY 2024

 • BLAHOŽELÁME VŠETKÝM KOLEGYNIAM/OM ŠTUDENTKÁM/OM MEDICÍNY A ĎALŠÍCH ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV K UKONČENIU LETNÉHO SEMESTRA 2023/2024 - A PRAJEME OSVIEŽUJÚCE, ODDYCHOVÉ PRÁZDNINY!
  NAŠIM PRIAZNIVCOM A ÚČASTNÍKOM AKTIVÍT KLUBU PRAJEME DOBRÉ DOVOLENKY!
  ZÁROVEŇ VÁM VŠETKÝM PRAJEME A VYPROSUJEME, ABY V PRÁZDNINOVÝCH A DOVOLENKOVÝCH DŇOCH BOLI S VAMI A VAŠIMI DRAHÝMI HOJNÉ BOŽIE POŽEHNANIE, POTREBNÉ MILOSTI A SKUTOČNÁ KRESŤANSKÁ RADOSŤ!
 • 111. mesačné stretnutie KKLZ sa prekladá na jesenný termín (september 2024).
 • 110. mesačné stretnutie KKLZ BA, nedeľa 2. júna 2024 (8:30-12:30) sa koná ako (CELOSLOVENSKÁ) PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV v priestore Lurdskej jaskynky na Hlbokej ulici v Bratislave - za nepriaznivého počasia v blízkom Kostole P. Márie Snežnej na bratislavskej KalváriiPROGRAM: 8:30 Akatist k patrónom slovenského zdravontíctva sv. Kozmovi a Damiánovi, 9:00 Slávnostná Sv. Omša za zdravotníkov, chorých a ich blízkych a za zdravotníctvo na Slovensku, hlavný celebrant Mons. Milan Lach SJ, predseda Rady pre zdravontíctvo KBS a Subkomisie pre bioetiku TK KBS, 10:15 svedectvá zdravotníkov, 11:00 Agapé (piknik - opekačka) v priestoroch Lesnej školy pri Horárni v Horskom parku. PLAGÁTIK - tu.
 • 109. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 20. marca 2024 (16:00-17:30),  Kostol sv. Alžbety v Bratislave (Špitálska 21) - PROGRAM: 16:00 tradičná "KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV", 16:45 Sv. Omša za zdravotníkov, chorých a ich blízkych a za zdravotníctvo v Bratislave a na Slovensku - PLAGÁTIK - tu.
 • 108. mesačné stretnutie KKLZ BA, sa už tradične konalo účasťou na sv. Omši pri príležitosti 32. svetového dňa chorých (11.2.2024), ktorú v Kostole sv. Alžbety v Bratislave (Špitálska 21) celebroval dňa 12.2.2024 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita.
 • Termíny mesačných stretnutí KKLZ BA v letnom semestri 2023-2024 - spravidla štvrtá streda v mesiaci (+ výnimky): 12.2., 20.3., 2.6. ((Celoslovenská) Púť zdravotníkov), 26.6.2024.

VIANOCE '23 - PF 2024

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priaznivci KKLZ Bratislava,prajeme zo srdca Vám i Vašim drahým pokojné, radostné a milostiplné vianočné sviatky a všetko dobré a lepšie v nadchádzajúcom novom roku 2024! Nech je pre Vás i všetkých Vašich požehnaný, dobrý, šťastlivý a v pravom zmysle slova úspešný! Vaši koordinátori KKLZ BA 
Luca Giordano (1634-1705) - Poklona troch mudrcov (1683-1685) - Galéria Ufizzi, Florencia

AKTUALITY 2023

 • 108. mesačné stretnutie KKLZ BA sa presúva na február. 
 • 107. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 22.11.2023 (16:00-17:50),  Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: "Etické otázniky okolo "syntetických" ľudských zárodkov", hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.- PLAGÁTIK - tu.
 • 106. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 25.10.2023 (16:00-17:50),  Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: "Bioetika dnes a zajtra – náčrt situácie a súčasných výziev", hosť: P. Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ - PLAGÁTIK - tu.
 • Dňa 4. 12. 2023 (pondelok) od 20:15 sa v librese UPC Bratislava na internáte Mlynská dolina uskutočnil "Bioetický večer" formou panelovej diskusie na tému "Umelé ľudské embryá? Biologické a etické otázniky". Členmi panelu boli: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., P. Prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ a Mgr. ThLic. Pavla Bicianová. Moderovala Lucia Kresanová z pracovnej skupiny 4Life. Podrobnosti + videozáznam večera na webstránke UPC - tu.
 • Dňa 6. 11. 2023 (pondelok) od 20:15 sa v librese UPC Bratislava na internáte Mlynská dolina uskutočnil "Bioetický večer" formou panelovej diskusie na tému "Dobrá smrť? Súčasné debaty o eutanázii". Členmi panelu boli: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., P. Prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ a MUDr. Jana Boboková. Moderovala Lucia Kresanová z pracovnej skupiny 4Life. Podrobnosti + videozáznam večera na webstránke UPC - tu.
 

Za docentom Alojzom Rakúsom

V nedeľu 27. augusta 2023 vo veku 76 rokov zomrel v Bratislave po dlhšej ťažkej chorobe doc. MUDr. Alojz Rakús (*14.V.1947 – †27.VIII.2023), významný slovenský lekár – psychiater, angažovaný kresťan a široko rozhľadený intelektuál. Z pohľadu viery a kritického rozumu mimoriadne hlboko konfrontujúci kľúčové kultúrne i vedecké fenomény a výzvy našich čias. Uznávaný klinický a vysokoškolský pedagóg, dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, dlhoročný vedúci katedry psychiatrie a prednosta psychiatrickej kliniky, podieľal sa na špecializačnej príprave generácií slovenských lekárov – špecialistov v psychiatrii. Bol obetavý v starostlivosti o svojich pacientov, až do krajnosti. Ochotný pomôcť, ako len vedel, každému, kto sa na neho s dôverou obrátil. Po novembri 1989 sa ako kresťan pozoruhodným spôsobom angažoval vo vrcholovej politike. Bol poslancom ponovembrového Česko-slovenského federálneho zhromaždenia, neskôr aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V dvoch funkčných obdobiach pôsobil ako slovenský minister zdravotníctva. V tom čase sa zaslúžil o presadenie viacerých pozitívnych zmien a predtým nevídaných odborných aktivít, vrátane konania dvoch mimoriadnych medzinárodných kongresov za život v Bratislave (1991 a 1992). Inicioval založenie Centrálnej etickej komisie Ministerstva zdravotníctva, ako aj založenie a právnu úpravu fungovania systému etických komisií na Slovensku. Predložil jeden z prvých zmysluplných legislatívnych návrhov na umenšenie zla umelého potratu na ponovembrovom Slovensku. Umožnil špecializačnú prípravu lekárov – gynekológov bez „povinnosti“ vykonania umelého potratu. Svoje encyklopedické vedomosti využil aj na odbornú prípravu úspešného vystúpenia slovenskej delegácie na Káhirskej konferencii o populácii a rozvoji (ICPD, 1994). Bol dlhoročným predsedom Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov, obľúbeným prednášateľom, školiteľom, diskutérom, vyhľadávaným a rešpektovaným odborným poradcom v otázkach medicíny, ale aj filozofie, zvlášť etiky a bioetiky, teológie, literatúry, umenia a rozlišovania početných intelektuálnych a kultúrnych prúdov súčasnosti. Nebál sa verejne vystúpiť, slovom i písmom, na obranu nepokrivenej pravdy a ochranu každého ľudského života. Bol mnoho rokov rešpektovaným členom – znalcom Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Patril medzi zakladajúce osobnosti Slovenskej spoločnosti pre zodpovedné rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu. Bol milujúcim manželom a otcom. I starým otcom. A naskrze dobrým, skromným, citlivým a láskavým človekom. Významnou, i keď v našich podmienkach zjavne nedocenenou kresťanskou osobnosťou nevšedného intelektuálneho i duchovného formátu. Poctivo a skromne sa snažiacou o ozajstnú svätosť života. Nech odpočíva v pokoji! (J.G.)

V nedeľu 27. augusta 2023 zomrel doc. MUDr. Alojz Rakús (1947 - 2023), dlhoročný predseda bývalého Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov (ZKLZ, poslanec, minister zdravotníctva, významný slovenský lekár - psychiater, výnimočný intelektuál, kresťan, človek. R.I.P. 

AKTUALITY - ARCHÍV 

2023
 • 105. mesačné stretnutie KKLZ BA sa konalo ako "PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV" na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, dňa 24.9.2023 (Nedeľa), pútnickú sv. Omšu o 10:30, celebroval vladyka Mons. Milan Lach SJ, predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku TK KBS. 
 • Termíny MESAČNÝCH STRETNUTÍ KKLZ Bratislava v druhom polroku 2023 (zimnom semestri 2023-2024) - spravidla 4. streda v mesiaci24.9. (výnimka - nedeľa: "Púť zdravotníkov", Skalka pri Trenčíne), 25.10.22.11(decembrové presunuté na február). Bližšie informácie aj - tu.
 • 104. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 28.6.2023 (16:00-17:50),  Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: "Medzináboženský dialóg v zdravotnej starostlivosti – Podnety zo Sympózia FEAMC, Tirana (Albánsko), 29.4.2023", hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa - PLAGÁTIK tu.
 • FEAMC symposium: "Interreligious dialogue in Medicine"Tirana (Albania), 29.4.2023. Program - tu. Záznam sympózia na Youtube (v pôvodných jazykoch) - tu.
 • 103. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 26.4.2023 (16:00-17:50), Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP  č. 10, téma: "Duchovná starostlivosť v nemocnici - princípy a praktické skúsenosti", hosť: Dp. Mgr. Rudolf Kopinec, vikár Trnavskej arcidiecézy pre duchovnú službu, PLAGÁTIK - tu.
 • WEBOVÁ STRÁNKA DUCHOVNEJ SLUŽBY FNsP TRNAVA - tuObsahuje mnoho užitočných informácií, adries, podnetov a materiálov. Vrelo odporúčame!
 • 102. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 29.3.2023 (16:15-17:45), Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: Krížová cesta zdravotníkov (16:15 - pobožnosť Krížovej cesty, 17:00 - Sv. omša) - PLAGÁTIK - tu
 • 101. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 22.2.2023 (16:00 17:50), Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: "Zaujímavé súvislosti kontroly pôrodnosti", hosť: P. Prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PLAGÁTIK - tu.
 • II. ročník - Odborný seminár "Význam spirituality u onkologického pacienta", Národný onkologický ústav v Bratislave, Klenová 1, Hlavná budova - 4. poschodie - prednášková sála, sa uskutočnil dňa 3.3.2023 (piatok) 13:00-16:00.
 • 100. mesačné stretnutie KKLZ BA, piatok 10.2.2023 16:00Kostol Navštívenia Panny Márie Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10: Slávnostná Sv. omša pri príležitosti 31. svetového dňa chorých (11.2. - sviatok Panny Márie Lurdskej), celebruje J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita - plagátik - tu.
 • V dňoch 9.-11.2.2023 sa v Badíne uskutočnilo stretnutie kňazov vykonávajúcich duchovnú službu v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, prípadne zariadeniach sociálnej starostlivosti - viac - tu.
 • Termíny MESAČNÝCH STRETNUTÍ KKLZ Bratislava v letnom semestri 2022-2023 - spravidla 4. streda v mesiaci10.2., 22.2.29.3., 26.4. a 28.6.2023.

Archív aktualít - 2021-2022 

2022
 • 99. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 14.12.2022 (16:00 - 16:50), Kostol Navštívenia Panny Márie, Milosrdní Bratia, Námestie SNP. Program: 16:00 Sv. Omša + Adventná pobožnosť. Plagátik a podrobnosti - tu.
 • 98. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 30.11.2022 (16:00 - 17:50), Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP, téma: Racionálna farmakoterapia a bezpečnosť, hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa. Program: 16:00 Sv. Omša, 17:00 Prezentácia, diskusia a priateľské stretnutie. Plagátik a podrobnosti - tu. 
 • 97. mesačné stretnutie KKLZ BA, 26.10.2022 (streda) 16:00 - 18:50, Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP - téma: Podnety z Medzinárodnej konferencia MaterCare - „Mothers are Women Too“, Rím, 13.-14.9.2022 (+ Etické vakcíny voči koronavírusu/Covid-19), hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, plagátik - tu.
 • PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV - 24. 9. 2022, Skalka pri Trenčíne. Program: 15:00 Sv. Ruženec, 16:00 Slávnostná sv. Omša. Poznámka: 16. 7. 2016 na Pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne bolo zverené celé slovenské zdravotníctvo vladykom Milanom Lachom pod patronát svätých Kozmu a Damiána.
 • MaterCare Conference “Mothers are Women too”, Rome, 13.-14.9.2022 (svetová konferencia kresťanských gynekológov a iných zdravotníckych pracovníkov starajúcich sa o zdravie ženy, osobitne v chudobných krajinách), ďalšie informácie - tu.
 • FIAMC Congress "Medicine: reparative or transformative? The mission of the christian physician", Rome, 15.-17.9.2022 (svetový kongres katolíckych lekárov a zdravotníkov), ďalšie informácie - tu. Webstránka FIAMC - tu.
 • 2. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV (24. júla) - Posolstvo pápeža Františka - tu. Dekrét Apoštolskej penitenciárie (odpustky) - tu.
 • FEAMC Symposium "Challenges of Competence and Compassion in Contemporary Medicine" sa konalo v Assisi, 27.-28.5.2022. Išlo o európsku konferenciu katolíckych lekárov a zdravotníckych pracovníkov, kontinentálny prípravný kongres pred kongresom FIAMC. Výborný program s veľkým priestorom na diskusiu, možnosť neformálnych stretnutí. Po prvý raz v histórii FEAMC sa konalo v Assisi. Webstránka sympózia (tu budú zverejnené PP a rozšírené abstrakty prezentácii) - tu. Webstránka FEAMC - tu. Krátko o sympóziu v relácii TV Lux "Jeden na jedného" (prof. Jozef Glasa - aktívny účastník) - tu.  
 • 30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH - 11. FEBRUÁRA 2022. Posolstvo pápeža Františka - tu (kliknúť!).
 • 96. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 22.6.2022 16:00 - 17:30 (online) - téma: Podnety zo sympózia FEAMC "Challenges of Competence and Compassion in Contemporary Medicine", Assisi, 27.-28.5.2022 (prof. Jozef Glasa a účastníci sympózia zo Slovenska). Plagátik - tu. Krátko o sympóziu v relácii TV Lux "Jeden na jedného" (prof. Jozef Glasa - aktívny účastník) - tu.
 • 95. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 27.4.2022 16:00 - 17:00 (dištančne) - téma: Modlitba za pokoj na Ukrajine a vo svete + prezentácia: Vojna, Medzinárodné humanitárne právo, Ženevské dohovory (prof. MUDr. Jozef Glasa).
 • 94. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 23.3.2022 16:00-17:15 (online) - tradičná KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV. Úmysly: Za zastavenie vojny a spravodlivé vyriešenie konfliktu na Ukrajine, za pokoj vo svete. Za ukončenie pandémie Covid-19. Za zdravotníkov, pacientov a ich blízkych na Slovensku. Za slovenské zdravotníctvo.     
 • 93. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 23.2.2022 16:00-17:00 (online) - téma: Posolstvo pápeža Františka k 30. svetovému dňu chorých (11.2.2022).

2021
 • 92. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 15.12.2021 16:00-17:00 (online) - téma: Adventná modlitba KKLZ BA, vedie br. Peter Tomša OFMCap. 
 • 91.  mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 1.12.2021 16:00-17:00 (online) - téma: Etika a regulácia umelej inteligencie pre zdravie (Odporúčanie WHO/SZO, 2021) (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.).
 • 90. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 27.10.2021 16:00-17:00 (online) - prednáška: Verejné zdravie v globálnej perspektíve - pandémia Covid-19, bioetika, budúcnosť (podnety z workshopu Pápežskej akadémie za život, Rím, 27.-28.9.2021) (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.).  
 • MaterCare Australia 2021 Virtual Conference - "Ethical Solutions for Contemporary Healthcare Challenges", 2.10.2021, výborný odborný program (v angličtine) - záznam dostupný tu.
 • Mesačné stretnutia KKLZ Bratislava v zimnom semestri 2021/2022 boli kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii formou online v termínoch: 27.10.,  24.11., 15.12.2021.
 • NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU - 12.-15. septembra 2021.
 • 89. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 30.6.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • 88. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 26.5.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • Celosvetová modlitba sv. Ruženca 1.-31.- máj 2021- denne o 18:00 inciatíva sv. Otca pápeža Františka - denne priamy prenos na webstránke Vatican News!
 • 87. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 28.4.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • 86. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 31.3.2021 16:00-17:00 (online). Program - KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV. Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • 85. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 24.2.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí v letnom semestri 2020/2021 - spravidla posledná streda v mesiaci: 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. a 30.6. 2021.
 • Posolstvo pápeža Františka na 29. svetový deň chorých 11.2.2021.
 • Posolstvo biskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a SKCH, k 29. svetovému dňu chorých 11.2.2021.   
 • 29. svetový deň chorých 11.2.2021 a slovenskí biskupi.  
 • Mesačné stretnutia KKLZ Bratislava sa konajú už 11 rokov. Prvé sa uskutočnilo 8. februára 2011.
 • SPUSTENIE webstránky KKLZ na novej doméne www.kklz.org od 11.2.2021 - Medzinárodný deň chorých a sviatok P. Márie Lurdskej.  
 • Predchádzajúca webstránka KKLZ Bratislava (2011 - 2019) je nateraz dostupná na adrese www.kklz.sk